Com som

Com som
Centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya– Codi 8049920

Traductor

Objectius educatius


Tenim com objectiu donar les eines i estímuls suficients per aconseguir un desenvolupament integral dels nostres nens en quant als aspectes biològics, motors, psicològics, afectius, lúdics, emocionals i socials.  

En quant als objectius educatius generals que volem aconseguir, tenint en compte la individualitat de cada nen i que no tots son iguals ni aprenen alhora les mateixes coses son:

  • Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.
  • Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a la col·laboració amb el grup social.
  • Respondre a sentiments d’afecte i respectar la diversitat.
  • Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats.
  • Comunicar-se i expressar-se  per mitjà dels diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic.
  • Observar, explorar i conèixer l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte. 
  • Establir relacions entre els objectes aplicant les estructures del pensament intuïtiu, elaborant una primera representació mental de l’espai i del temps a partir de les pròpies vivències.
  • Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
  • Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.